Regulamin
Regulamin Sklepu internetowego Abcposcieli.PL
 
SPIS TREŚCI

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§. 2. DEFINICJE
§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§. 9. PŁATNOŚCI
§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§. 11. REKLAMACJE
§. 12. PRAWA AUTORSKIE
§. 13. KOMENTARZE
§. 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§. 1 POSTANOWIENIA OGOLNE
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Madley Family & Home dostępnego pod adresem: https://www.madley.pl/regulamin-zakupow
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego Abcposcieli.pl jest Jolanta Rek prowadząca działalność gospodarczą Madley Jolanta Rek z siedzibą w miejscowości Mały Stanisławów 7b, 05-304 Stanisławów, NIP: 822-200-08-90, REGON: 712348172, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 3. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: sklep@madley.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 502799812, w dni robocze w godz. 9:30 – 16:00. Adres do korespondencji: Mały Stanisławów 7B, 05-304 Stanisławów
§. 2 DEFENICJE
 1. Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Abcposcieli.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
 2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą ( w szczególności ze Sprzedającym )czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep – Sklep Madley dostępny pod adresem internetowym www.madley.pl
 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp
 9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta
 10. Gratisy – dodatek załączony do wysyłanego towaru, który Klient otrzymuje bez dodatkowych kosztów
 11. Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Użytkownikowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający mu dostęp do Konta Klienta w Sklepie internetowym
 12. Login – oznacza indywidualizujące oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.
 13. Komentarz – opis dotyczący towaru zamieszczony przez zarejestrowanego Klienta Sklepu posiadającego Konto.
 14. Koszyk – funkcjonalność sklepu umożliwiająca skompletowanie oferty Kupującego.
 15. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Kupującemu towaru, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedającego na podstawie Umowy sprzedaży.
 16. Dostawca – Kurier DPD, Poczta Polska(KURIER48) lub Paczkomaty 24/7 InPost, z którą współpracuje Właściciel Sklepu
§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Madley Family & Home.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Madley Family & Home w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta
 5. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
 6. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  1. Przeglądarkę Internetową Explorer 7.0 albo Firefox 5 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej 98) albo przeglądarkę Netscape 7.0 albo Opera 7.02 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP),
  2. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript oraz zainstalowaną wtyczkę Flash Player
  3. Aktywny adres e-mail.
 2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w https://www.madley.pl/polityka-prywatnosci
 3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu.
§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. Numer telefonu.
 5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
 6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. Firmę,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
 7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 8. Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 14
 9. Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany §. 11. Regulaminu.
 10. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
 11. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 13. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 14. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 134 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 16. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Właściciela Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Właściciela.
 17. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 18. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 11 i 134 wynosi 14 dni.
§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
 1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Abcposcieli.pl.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Madley są: Sprzedający oraz Klient.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  1. podać aktywny adres e-mail, dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 6 oraz
  2. potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-10. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-10.
 6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia można składać również e-mailem na adres: sklep@madley.pl lub telefonicznie: 502 799 812 Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 9.00 – 18.00 w dni robocze. § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  2. dodania ich do koszyka,
  3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  4. zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  5. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany
  6. kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
 8. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
 9. Kontroferta, o której mowa w ust. 8 pkt c, jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni.. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania, powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 10. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”
 11. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Abcposcieli.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT oraz KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami). Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 12. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 8 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do Dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 13. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 134 pkt g.
 14. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem.
 15. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, przedmiotowe zmiany nie będą miały wpływu na umowy już zawarte.
 16. W przypadku zmian ceny produktów dotyczących zamówień już zawartych Właściciel Sklepu niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W braku akceptacji wprowadzonych zmian, Klient może w terminie 10 dni odstąpić od umowy za zwrotem wszelkich uiszczonych wcześniej płatności.
 17. Właściciel Sklepu każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu – paragon a na życzenie Kupującego fakturę VAT.
 18. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Termin realizacji zamówienia to termin wysyłki towaru podany na karcie produktu + czas dostawy przez wybranego przewoźnika wskazany w zakładce "Czas i koszty dostawy"
 19. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy: kurier DPD, Poczta Polska (Kurier48), Paczkomaty i kurier InPost oraz odbiór osobisty.
 20. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 21. Jeżeli Klient, przed wysłaniem Towaru, zostanie poinformowany o tym, że Towar może dotrzeć do niego z opóźnieniem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania takiej informacji za zwrotem wszelkich uiszczonych wcześniej płatności.
 22. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Kupującego. Sprzedający ponowi Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie Zamówionego Towaru. Jeżeli poprzednia próba dostawy była nie możliwa z przyczyn leżących po stronie Kupującego, będzie on zobowiązany do poniesienia kosztów ponownej Dostawy zamówionego towaru.
 23. Cennik kosztów Dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Aktualny cennik Dostaw dostępny pod adresem: https://www.madley.pl/Czas-i-koszty-dostawy
§.7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza (nie jest to warunek konieczny), dostępnego pod linkiem https://www.madley.pl/public/assets//formularz-zwrotu.pdf i wysłanie dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres: sklep@abcposcieli.pl.pl
  2. w formie pisemnej, na adres: Mały Stanisławów 7b, 05-304 Stanisławów
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru)
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
§.8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Abcposcieli.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.
§.9. PŁATNOŚCI
 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek bankowy,
  2. przelewem on-line
  3. płatność kartą 
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
   w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  4. przy odbiorze, czyli za pobraniem – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy
  5. gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie Właściciela Sklepu w dniu odbioru.

 2. Dane do przelewu: Madley Jolanta Rek, Mały Stanisławów 7b, 05-304 Stanisławów; nr konta bankowego: 40114020040000310262109502
 3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 5. W przypadku płatności przy odbiorze osobistym, towar wydawany jest po dokonaniu zapłaty przez Klienta w Punkcie odbioru osobistego.
 6. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.
§.10.REKLAMACJE
 1. Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

  Reklamacje można składać:

  - na piśmie na adres: Madley Jolanta Rek, Mały Stanisławów 7B, 05-304 Stanisławów

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@madley.pl.

  - lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

  W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

  Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

  W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

 2. Każdy zakupiony w Sklepie produkt objęty jest także gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia,
  3. opis niezgodności towaru z umową,
  4. datę zakupu.
 4. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem sklep@madley.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 502 799 812
 6. Wszelka samodzielna ingerencja, dokonana przez Użytkownika w konstrukcję sprzedawanych towarów, niezwiązana z ich naturalną eksploatacja, która określona została w instrukcji obsługi urządzenia, a zwłaszcza samodzielne rozkręcanie, wymiana i zamiana oryginalnych części na inne, może prowadzić do nieuznania powstałych w wyniku tej ingerencji uszkodzeń
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 od dnia jej złożenia. W przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Właściciela Sklepu w wyżej wskazanym terminie, uważa się, że reklamacja jest uzasadniona.
§.11.PRAWA AUTORSKIE
 1. Wyłączne prawa autorskie lub licencyjne do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych stronie Sklepu Internetowego przysługują Właścicielowi Sklepu Internetowego Abcposcieli.pl.
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy z Właścicielem Sklepu i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatne lub nieodpłatne osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu internetowego jest zabronione
 3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi na Stronie internetowej, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie, nie jest dopuszczalne wykorzystanie powyższych danych i materiałów w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Właściciela Sklepu.
§. 12. KOMENTARZE
 1. Zarejestrowani Użytkownicy mogą zamieszczać Komentarze i opinie dotyczące zakupionych Towarów. Powinny być one rzeczowymi i/lub technicznymi ocenami danego produktu. Każdy wprowadzony komentarz będzie podlegał akceptacji sklepu.
 2. Właściciel Sklepu ma prawo do usunięcia komentarzy, które będą zawierać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, treści nieprawdziwych, nie na temat, treści obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, będących reklamą lub kryptoreklamą, o charakterze seksualnym, erotycznych, treści pornograficznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, a także treści mogących w inny sposób szkodzić reputacji Sklepu.
§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl .
 4. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia:25.12.2014
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (InPost Paczkomaty 24/7) już od 399,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl